Правилници

Правилник о техничким условима за регистрацију припејд корисника

 

Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791–821/832–862 MHz („Службени гласник Републике Србије“ број 70/15)

 

Правилник о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања података о електронским комуникацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 88/15)

 

Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 102/16)

 

Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710 – 1785/1805-1880 MHz („Службени гласник Републике Србије“ број 136/14)

 

Правилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката („Службени гласник РС“ број 123/12)

 

Правилник о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио-коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом иѕградње објеката ("Службени гласник РС" број 16/12)

 

Правилник о условима у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава привредно друштво, предузеће или друго правно лице за вршење мерења и испитивање рада електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме („Службени гласник Републике Србије“ број 13/12)

 

Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник Републике Србије“ број 99/12) са Табелом