АМРЕС

АМРЕС

Информационо-комуникациона установа “Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ се бави изградњом, развојем, унапређењем и управљањем образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије. АМРЕС мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим АМРЕС корисницима обезбеђује приступ и коришћење интернета, информационо-комуникационих сервиса и везу са националним и интернационалним мрежама.

АМРЕС је једна од најсавременијих рачунарска мрежа у Србији, која данас броји око 4.000 повезаних научно-истраживачких и образовних институција и других корисника услуга АМРЕС са око 1.000.000 крајњих корисника. Она представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва.

Корисници услуга које пружа АМРЕС могу бити установе основане и акредитоване у складу са прописима којима је уређена област основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, град и општина, друго правно или физичко лице, без обзира на начин на који су обезбеђена средства за обављање делатности, акредитоване научно-истраживачке организације које су основане у складу са прописима којима је уређена област научноистраживачке делатности, библиотеке, студентски и ученички домови, Српска академија наука и уметности, Матица српска, наставне базе за образовање у медицини, друга правна лица која су од посебног интереса за област образовања, науке и културе и сл.

Кичма АМРЕС мреже се састоји од око 70 приступних локација у 50 градова у Републици Србији и реализована је oптичким везама. АМРЕС је пуноправни члан европске академске мреже GÉANT и преко ње је повезан глобално са свим научно-истраживачким, академским и образовним мрежама на свету као и са интернетом.

Осим повезивања на АМРЕС инфраструктуру, АМРЕС својом корисницима нуди и бројне ИТ услуге намењене образовној и научно-истраживачкој заједници попут услуге која омогућава бесплатни бежични приступ на бројним локацијама у Републици Србији (eduroam - education roaming), услуге федерације идентитета за аутентификацију и ауторизацију и интер-институционално коришћење веб-сервиса (иАМРЕС Федерација идентитета), услуге издавања дигиталних сертификата, поједностављен приступ садржају, услугама и ресурсима од значаја за глобалну истраживачку и образовну заједницу итд.

Више информација можете пронаћи на АМРЕС веб-сајту https://amres.ac.rs/ или контактирати подршку за АМРЕС кориснике на helpdesk@amres.ac.rs.