Упис у Евиденцију оператора ИКТ система од посебног значаја

Упис у Евиденцију оператора ИКТ система од посебног значаја

У складу са чланом 6б Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“ бр. 6/16, 94/17 и 77/19, у даљем тексту: Закон) и Правилником о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС“ број 9/20), оператор ИКТ система од посебног значаја дужан је да упише ИКТ систем од посебног значаја којим управља у Евиденцију.

Захтев за упис података у Евиденцију подноси се Министарству, електронским путем, на

 Обрасцу 1 – Захтев за упис података у евиденцију ИКТ система од посебног значаја.

 

Захтев се доставља у форми електронског документа у оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу са прописима којима се уређује електронски документ, на електронску адресу Министарства evidencijaiktsistema@mit.gov.rs.

Захтев се може поднети и писаним путем, на Обрасцу 1, непосредно или поштом, на адресу Министарства.

Уз захтев, потребно је доставити и доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Тарифним бројем 19. Закона о републичким административним таксама. Републичка административна такса у износу од 1.660 динара уплаћује се на жиро рачун број 840-742221843-57, позив на број 50-016, модел 97, прималац буџет Републике Србије.

Таксу не плаћају оператори ИКТ система од посебног значаја који су на основу члана 18. Закона о републичким административним таксама ослобођени плаћања такси.

Напомињемо да су ИКТ системи од посебног значаја дефинисани чланом 6. Закона и да је реч о ИКТ системима који се користе:

1) у обављању послова у органима власти;

2) за обраду посебних врста података о личности, у смислу закона који уређује заштиту података о личности;

3) у обављању делатности од општег интереса и другим делатностима, које су ближе дефинисане Уредбом о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/19).

4) у правним лицима и установама које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе за обављање делатности из тачке 3).

У случају да након уписа дође до промене података о којима се води Евиденција, у року од 8 дана оператор ИКТ система од посебног значаја Министарству доставља захтев за промену података на 

У том случају, уплаћује се републичка административна такса у износу од 800 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, позив на број 50-016, модел 97, прималац буџет Републике Србије.