Сектор за информационо друштво и информациону безбедност

       

Сектор за информационо друштво и информациону безбедност

Адреса електронске поште за питања из области информационе безбедности: evidencijaiktsistema@mit.gov.rs

Адреса електронске поште за питања из области квалификованих услуга од поверења: uslugeodpoverenja@mit.gov.rs

 

  У Сектору за информационо друштво и информациону безбедност обављају се послови који се односе на: планирање и припремање стратегије развоја информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; учествовање у спровођењу јавних набавки информационих система са другим органима; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области развоја информационог друштва; предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ); примену информационо-комуникационих технологија и пружање информационих услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; припрему и израду нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему и израду мишљења на законе и друге прописе из делокруга Сектора и припрему и израду мишљења на законе и друге прописе других државних органа, који су у вези са делокругом Сектора; превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују информациона безбедност, електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор; пружање стручне помоћи у изради тендерске документације и обављање припрема за објављивање и спровођење конкурса; анализирање структуре базе података и формата за размену података; заштиту података и информациону безбедност; праћење и анализа потенцијала за подршку развоју информационог друштва у привреди и државним институцијама; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору и друге послове из делокруга Сектора.

 

        У Сектору за информационо друштво и информациону безбедност образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за регулативу у области информационог друштва;
  2. Група за подршку раду Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету;
  3. Група за анализу и планирање у области информационог друштва;
  4. Група за инспекцијски надзор и контролу у области електронске идентификације, услуга од поверења и информационе безбедности за планирање и припрему мера заштите ИКТ система.

1. Одсек за регулативу у области информационог друштва

У Одсеку за регулативу у области информационог друштва обављају се послови који се односе на: припрему и израду нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему документације за потребе спровођења процедуре усвајања прописа; припрему и израду анализа ефеката закона и других прописа; припрему и израду мишљења на законе и друге прописе из делокруга Сектора и припрему и израду мишљења на законе и друге прописе других државних органа, који су у вези са делокругом Сектора;  праћење европске регулативе у области информационог друштва; израду аката из делокруга Сектора који се доносе у општем управном поступку; анализу прописа са аспекта усклађености са прописима ЕУ и националних законодавстава земаља ЕУ; припремање упоредних прегледа и анализа из делокруга Сектора; припрема стручних основа за закључивање међународних уговора у области информационог друштва; вођење регистара у складу са законом који се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку и друге послови из делокруга Одсека.

  1. Група за подршку раду Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету

У Групи за подршку  раду Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету обављају се послови планирања рада Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету, координације и спровођења активности Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету, припрема предлога за унапређење рада Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету, извештавање о раду Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Групе.

  1. Група за анализу и планирање у области информационог друштва

У Групи за анализу и планирање у области информационог друштва обављају се послови који се односе на: стручну помоћ у изради тендерске документације и припрему за објављивање конкурса; учествовање у изради стратегија и акционих планова у области информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); организацију, стандардизацију и сарадњу у развоју заједничке информационо-комуникационе инфраструктуре органа управе и заједничких електронских сервиса; предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ); предлагање и учествовање у активностима везаним за примену мера у циљу ефикаснијег рада државних органа у  области примене информационо - комуникационих технологија, пружање информационо-комуникационих услуга, развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре, праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената и предлагање мера за унапређивање стања у области информационог друштва; праћење и анализу стања у области информационог друштва; праћење утврђених индикатора развоја информационог друштва и електронске управе; прикупљање, чување, организовање и анализу података у вези стања у овој области; послови који се односе на припрему извештаја о раду; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Групе.

  1. Група за инспекцијски надзор и контролу у области електронске идентификације, услуга од поверења и информационе безбедности за планирање и припрему мера заштите ИКТ система

У Групи за инспекцијски надзор и контролу у области електронске идентификације, услуга од поверења и припрему мера заштите ИКТ система услуга од поверења и информационе безбедности за планирање и припрему мера заштите ИКТ система обављају се послови који се односе на: заштиту података и информациону безбедност; превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују информациона безбедност, електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор; надзор над радом ИКТ система од посебног значаја, пружалаца квалификованих услуга од поверења и регистрованих пружалаца услуге електронске идентификације; поступања по захтеву за упис у регистре шема електронске идентификације и квалификованих услуга од поверења и провера испуњености прописаних услова за упис; надзор над радом Националног ЦЕРТ-а; пријем обавештења о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности; међународну сарадњу у области безбедности ИКТ система; проверу усклађености мера заштите ИКТ система са актом о безбедности ИКТ система Министарства; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Групе.

 

Годишњи план

Годишњи извештај

Контролне листе

Годишњи извештаји за Акциони план за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности за период од 2021-2023. године