Подзаконски акти

Подзаконски акти из области телекомуникација
Подзаконски акти донети на основу Закона о информационој безбедности

Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо комуникационих технологија (“Службени гласник РС” број 13/20)

 

Уредба о ближем садржају акта о безбедности ИКТ од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја („Службени гласник РС”, брoj 94/16)

 

Уредба о ближем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја („Службени гласник РС”, брoj 94/16)

 

Уредба о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе инфомационо-комуникациони системи од посебног значаја

 

Уредба о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја (“Службени гласник РС” број 11/20)

 

Правилник о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС”, брoj 9/20)

 

Подзаконска акта донета на основу Закона о електронским комуникацијама

Правилнико утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција урадио-фреквенцијском опсегу 694–790 MHz (,,Службени гласник РС”, број 52/21)

 

Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500–2690 MHz (,,Службени гласник РС”, број 129/20)

 

Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијскoм опсегу 3400–3800 MHz (,,Службени гланик РС”, 129/20)  

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестичке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије (,,Службени гласник РС’’, број 105/20)

 

Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz (,,Службени гласник’’, 136/14)

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710-1785/1805-1880 MHz (,,Службени гласник’’, 125/14)

 

Правилник о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за рад у фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz (,,Службени гласник РС’’, број 94/14)

 

Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу (,,Службени гласник РС’’, број 86/14)

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу (,,Службени гласник РС’’, број 18/15)

 

Правилник о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу (,,Службени гласник РС’’, број 30/15)

 

Правилник о допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу (,,Службени гласник РС’’,број 50/15)

 

Правилник о утврђивању плана расподеле фреквенција/локација/зона расподеле за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију РС (,,Службени гласник РС’’, број 73/13)

 

Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега (,,Службени гласник РС’’, број 89/20)

 

Уредба о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега

Подзаконски донети на основу Закона о електронском документу, електронској индентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења ("Службени гласник РС" број 37/18)

 

Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости („Службени гласник РС”, број 60/18)

 

Уредба о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување ("Службени гласник РС" 86/18)

 

Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати (Сл. гласник РС бр. 34/18 и 82/18)

 

Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело („Сл. гласник РС“ бр. 34/18, 3/20, 64/21)

 

Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења ("Службени гласник РС" број 31/18)

 

Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата ("Службени гласник РС" број 31/18 и 64/21)

 

Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације ("Службени гласник РС" 67/18)

 

Правилник о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа („Службени гласник РСˮ, број 94/18 и 87/20)

 

Правилник о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења ("Службени гласник РС" број 88/18)

 

Правилник о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења („Службени гласник РС”, број 1/19)

 

Правилник о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од поверења („Службени гласник РС”, број 4/19)

 

Правилник o листи стандарда које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, обавезној садржини извештаја о оцењивању усаглашености и поступку оцењивања испуњености услова односно оцењивања усаглашености квалификованих услуга од поверења („Службени гласник РС”, број 12/19)

 

Правилник о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата („Службени гласник РС“ број 43/19)

 

Правилник о ближим условима за квалификоване електронске временске жигове („Службени гласник РСˮ, број 59/19)

 

Правилник о условима за пружање услуге квалификоване електронске доставе и садржају потврде о пријему и достави електронске поруке (“Службени гласник РС” број 99/20 и 74/21)

 

Подзаконски акти из области поштанског саобраћаја

Правилник о ближим условима за обављање универзалне поштанске услуге и минимуму радног времена јавног поштанског оператора („Службени гласник РС”, бр. 91/20)

 

Правилник о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга, („Службени гласник РС”, бр. 91/20)

 

Правилник о начину образовања комисије и поступку отварања и прегледа садржине поштанских пошиљака које садрже предмете чије слање је забрањено, („Службени гласник РС”, бр. 91/20)

 

Правилник о условима за унапређење и одрживост обављања универзалне поштанске услуге и ближим условима за пружање универзалне поштанске услуге особама са инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 91/20)

 

Правилник о посебним условима за обављање универзалне поштанске услуге у случају ванредне ситуације и ратног стања, („Службени гласник РС”, бр. 148/20)

 

Правилник о начину и поступку обављања стручног надзора над применом Закона о поштанским услугама, („Службени гласник РС”, бр. 146/20)

 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака, као и мотива редовних издања поштанских марака („Службени гласник РС”, бр. 143/22)