Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

др Катарина  Томашевић

в.д. помоћника министра

Контакт телефон: 011/ 20-20-250

 

Одељење за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација

e-mail:
telekomunikacije@mit.gov.rs

  

Инспекција за електронске комуникације:

011/ 20-20-100

011/ 20-20-111

 

Одељење за поштански саобраћај и надзор:

e-mail:

postanskisaobracaj@mit.gov.rs

011/ 20-20-083

Инспекција за поштански саобраћај:

011/ 20-20-093

 

 

У Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области електронских комуникацијаи поштанског саобраћаја и спровођење процедуре за њихово усвајање; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област електронских комуникација и поштанског саобраћаја у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; планирање, праћење и контролу реализације инфраструктурних пројеката; пружање стручне помоћи у процесу планирања и одабира пројеката са циљем смањења дигиталног јаза; праћењe и анализу јединственог дигиталног тржишта; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области електронских комуникација; припрему, планирање и праћење пројеката развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; проверу испуњености услова за изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; спровођење активности на обезбеђивању одрживости пружања универзалне поштанске услуге; спровођење процедуре припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области поштанских услуга; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја поштанске мреже и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области поштанског саобраћаја; праћење и анализу развоја поштанске мреже и услуга; проверу испуњености услова за отпочињање делатности пружања поштанских услуга;, учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора, учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору и друге послове из делокруга Сектора.

1.Одељење за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација;

2. Одељење за поштански саобраћај и надзор.

Контакт: e-mail:

telekomunikacije@mit.gov.rs

 

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области електронских комуникација и спровођење процедуре за њихово усвајање; извршење аката Владе из области електронских комуникација; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области електронских комуникација; планирање, праћење и контролу реализације инфраструктурних пројеката; пружање стручне помоћи у процесу планирања и одабира пројеката са циљем смањења дигиталног јаза; послови праћења и анализе јединственог дигиталног тржишта; праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; проверу испуњености услова за изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; примену правних тековина Европске уније у области техничке усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме; oстваривање сталне међународне сарадње, као и сарадње са другим органима и организацијама у области развоја електронских комуникација; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Одељења; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за анализу и планирање у области електронских комуникација;
  2. Група за регулативу у области електронских комуникација;
  3. Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација.

 

  1. Група за анализу и планирање у области електронских комуникација

У Групи за анализу и планирање у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; припрему стручних основа за израду закона, стратешких докумената и других аката из надлежности Одељења; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената; праћење и анализу стања у области електронских комуникација у Републици Србији; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација и израду платформи за међународне сусрете; рад у стручним радним групама и комисијама; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Одељења; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Групе.

 

  1. Група за регулативу у области електронских комуникација

У Групи за регулативу у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, стратешких документа и предлога других аката из надлежности Одељења и спровођење процедуре за њихово усвајање; праћење и анализу постојеће регулативе из области електронских комуникација и њихову хармонизацију са правним тековинама ЕУ; праћење регулативе држава чланица Европске уније и земаља у окружењу из области електронских комуникација; предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграције; израду мишљења на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области електронских комуникација; израду одговора на посланичко питање; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација; припрему прилога Одељења за израду Информатора о раду министарства, годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему прилога Одељења ради информисања одбора Народне скупштине о тромесечном раду министарства; израду решења у другостепеном управном поступку одлучујући по жалбама изјављеним на решења инспектора електронских комуникација донетих у поступку инспекцијског надзора; израду одговора на тужбу којом се покреће управни спор; извршење аката Владе из делокруга Одељења; рад у стручним радним групама и комисијама; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Групе.

 

   3. Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација

 

Контакт телефони:
011/ 20-20-111

 

011/ 20-20-100

 

У Групи за инспекцијски надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа, и спровођење надзора над нерегистрованим субјектима; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници; превентивно деловање; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Групе.

  1. Одељењe за поштански саобраћај и надзор

У Одељењу за поштански саобраћај и надзор обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области поштанског саобраћаја; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области поштанског саобраћаја и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења из делокруга надлежности поштанског саобраћаја на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; спровођење активности на обезбеђивању одрживости пружања универзалне поштанске услуге; спровођење процедуре припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области поштанских услуга; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја поштанске мреже и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области поштанског саобраћаја; праћење и анализу развоја поштанске мреже и услуга; припрему, планирање и праћење пројеката развоја поштанске мреже и услуга; проверу испуњености услова за отпочињање делатности пружања поштанских услуга; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у раду међународних организација и институција у области поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанских услуга; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу  и друге послове из делокруга Одељења.

           У Одељењу за поштански саобраћај и надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за регулативу, планирање и развој у области поштанског саобраћаја;
  2. Одсек за инспекцијски надзор у области поштанског саобраћаја;

 

  1. Група за регулативу, планирање  и развој у области поштанског саобраћаја

 

У Групи за регулативу, планирање и развој у области поштанског саобраћаја обављају се послови који се односе на: планирање и припремање предлога стратегије развоја поштанског саобраћаја; припрему и праћење пројеката у области развоја поштанског саобраћаја; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; израду платформи за учешће на међународним скуповима; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената и предлагање мера за унапређивање стања у области поштанских услуга; анализу прописа са аспекта усклађености са прописима ЕУ и националним законодавствима земаља ЕУ; предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; вођење управног поступка по жалбама инспектора; израду одговора на посланичко питање, припрему прилога Одељења за израду Информатора о раду министарства, годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему прилога Одељења ради информисања одбора Народне скупштине о тромесечном раду Министарства; припрему стручних мишљења у вези примене прописа из делокруга Одељења; припрему мишљења на нацрте прописа других државних органа; припремање упоредних прегледа и анализа из делокруга Одељења; прикупљање, чување, организовање и анализу података у вези стања у наведеној области; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Групе.

 

           

            2. Одсек за инспекцијски надзор у области поштанског саобраћаја

 

Контакт: e-mail:

postanskisaobracaj@mit.gov.rs

 

Контакт телефони:
011/ 20-20-093

018/ 52-67-48

 

 

            У Одсеку за инспекцијски надзор у области поштанског саобраћаја обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанског саобраћаја; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; решавање по пријавама регулаторног тела надлежног за област поштанских услуга, као и физичких и правних лица; проверу доступности универзалне поштанске услуге свим грађанима Републике Србије и функционисања поштанске мреже јавног поштанског оператора; проверу поступања оператора у вези са применом мера за спречавање прања новца и финансирање тероризма; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа; издавање прекршајног налога; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање, усклађивање и евиденција инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници; превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у  Одсеку и друге послови из делокруга Одсека.

Послови инспектора за поштанске услуге обављају се у:

         - седишту Министарства и у подручној јединици широј од подручја управног округа за: Подунавски, Браничевски, Шумадијски, Поморавски, Златиборски, Колубарски, Зајечарски, Борски, Моравички и Мачвански управни округ.

       - подручној јединици широј од подручја управног округа за: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Рашки и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу.

       - подручној јединици широј од подручја управног округа за: Западнобачки, Јужнобанатски, Севернобанатски, Севернобачки, Средњобанатски, Сремски и Јужнобачки управни округ, са седиштем у Новом Саду.

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15, 44/2018 и др. закон 95/2018) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере.

Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.
Обрасци коначних контролних листи објављују се на интернет страници инспекције и примењују се у поступку редовног инспекцијског надзора.

Сврха објаве јесте превенција, едукација и информација надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта ће конкретно инспектор да контролише.

Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика.

Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из извештаја.

Извештај не може заменити налазе инспекцијског надзора, али може прилично да помогне инспекцији у утврђивању чињеница, ризика и стања ствари.

Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.

По завршетку инспекцијског надзора, контролна листа чини саставни део записника.