Датум објаве: 21.02.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 06.04.2022.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за телевизије у 2022. години

 

На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке о расписивању конкурса у 2022. години за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, Министарства културе и информисања, Број: 451-04-124/2022-04 од 24. јануара 2022. године, расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја

за телевизије у 2022. години

 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Политика”.

Средства опредељена за овај конкурс износе 70.000.000,00 динара.

 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 700.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 3.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова за реализацију пројекта.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја за телевизије имају микро, мала, средња и велика предузећа и предузетници.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

      Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија, односно правна лица и предузетници који се налазe у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и издавачи медија који су били у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС”, број 62/21) на дан 31. децембра 2019. године.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства. 

Учесник Конкурса не може ангажовати друго правно лице или предузетника да реализује пројекат.

Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности.

Учесник Конкурса који је у текућој години користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Kонкурсу за суфинансирање оправданих трошкова истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 50% вредности пројекта.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Општи критеријуми су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 • Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа;
 • Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка);
 • Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;

 

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 • Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије);
 • Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми су:

1. Обрада тема: очување српског националног идентитета, jезика и писма; неговање културе различитости, дијалога и толеранције; превенција и заштита од дискриминације; заштита података о личности, нарочито о личности жртава; улога и значај цивилног друштва; безбедност новинара; унапређење медијске писмености; неговање културе сећања; брига о породици и деци; афирмативни садржаји за децу и младе; развој науке и образовања; иновације у привреди и развој стартапа; безбедност саобраћаја; превенција насиља у породици, родно заснованог насиља и насиља уз употребу ватреног оружја; смањење ризика социјалне искључености припадника рањивих група; заштита животне средине; родна равноправност; борба против корупције; борба против трговине људима; превенција тероризма; спречавање злоупотребе психоактивних супстанци; спречавање злоупотребе оружја; одрживи развој; очување здравља људи.

Учесници Конкурса, поред наведених, могу да предложе и друге теме које доприносе остваривању јавног интерес у области јавног информисања.

2. Аналитичко-истраживачки приступ

3. Оригиналност

4. Мера у којој је произведени медијски садржај приступачан особама са инвалидитетом (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др.).

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

           Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 

 1. Попуњен и потписан пријавни Образац 1 у шест примерака

Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се  са веб-сајта Министарства културе и информисања

 

 1. Синопсис предложеног медијског садржаја у шест примерака

 

Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта и синопсис у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)

 

 1. Фотокопију дозволе за емитовање телевизијског програма издату од Регулаторног тела за електронске медије у једном примерку
 2. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у у једном примерку
 3. Доказ да ће медијски садржаj бити емитован/објављен у медију који је уписан у Регистар медија (обавезно само за правна лица односно предузетнике који се баве производњом медијских садржаја, а нису издавачи медија) у једном примерку
 4. Изјаву учесника (у слободној форми) да пројекат не би могао бити реализован без доделе државне помоћи, односно да пројекат не би могао бити реализован другим инструментом државне помоћи осим субвенција (бесповратних средстава) у једном примерку
 5. Изјаву учесника (у слободној форми) да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи и да није био у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС”, број 62/21) на дан 31. децембра 2019. године у једном примерку
 6. Изјаву учесника (у слободној форми) да ли је у текућој години добио средства, на покрајинском или локалном нивоу, за суфинансирање истог пројекта, по основу државне или de minimis помоћи. Ако су учеснику у текућој години додељена средства за суфинансирање истог пројекта, на покрајинском или локалном нивоу, потребно је да наведе по ком основу су му средства додељена  (као државна помоћи или de minimis помоћ) и за које оправдане трошкове (спецификација оправданих трошкова за које су средства додељена приказује су у буџету пројекта) у једном примерку.

РОКОВИ

Конкурс се расписује у периоду од 21. фебруара 2022. године до 6. априла 2022. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

 

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује министар.

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да писаним путем предложе чланове стручне комисије.

 

Уз предлог за члана комисије новинарска и медијска удружења прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

 

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

 

Уз предлог за члана комисије доставља се и његова стручна биографија и контакт подаци.

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и медијски стручњаци предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Политика“, Министарству културе и информисања на адресу: Влаjковићева 3, 11000 Београд, са назнаком: „Пријава за учешће у раду стручне  комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за телевизије у 2022. години.“ Пријаву послати и електронски на адресу: komisije.mediji@kultura.gov.rs

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава пројеката на Конкурс шаље се искључиво поштом у посебној коверти са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за телевизије у 2022. години, на адресу: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд.

Образац 1, са јасним називом подносиоца пројекта, шаље се у електронској форми, на адресу: konkurs.tv@kultura.gov.rs

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон број: 011/292-78-72. 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење о расподели средстава  по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту Министарства, www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.