РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о правилима  и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 8/17 и 6/23) и Одлуке о расписивању конкурса у 2023. години за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, Министарства информисања и телекомуникација, Број: 401-00-38/2023-05 од 7. марта 2023. године, расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 202
3. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производњи медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту Министарства информисања и телекомуникација и у дневном листу „Вечерње новости”.

Средства опредељена за овај конкурс износе 34.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је 400.000,00 динара, а највећи 1.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова за реализацију пројекта.

 ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица којима је додељена помоћ мале вредности (de minimis помоћ), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник Конкурса не може ангажовати друго правно лице или предузетника да реализује пројекат.

Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности.

Учесник Конкурса који је у текућој години добио средства за суфинансирање пројекта у области јавног информисања на покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Kонкурсу за суфинансирање оправданих трошкова истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 Општи критеријуми су:

1)Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 

 • Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа;
 • Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка);
 • Капацитети са становишта:степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;неопходних ресурса за реализацију пројекта;стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта:прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2)Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 • Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Савета за штампу);
 • Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми су:

 Обрада тема: очување српског националног и културног идентитета, jезика и писма; неговање културе различитости, дијалога и толеранције; превенција и заштита од дискриминације; утицај лажних вести на јавност; владавина права; заштита података о личности, нарочито о личности жртава; улога и значај цивилног друштва; безбедност новинара; дигитализација и вештачка интелигенција; развој критичког мишљења; дечја права у дигиталном окружењу; друштвено дефинисани културни обрасци; брига о породици и деци; афирмативни садржаји за децу и младе; развој науке и образовања; обележавање 80. годишњице културе сећања на Николу Теслу; равномерни регионални развој; безбедност саобраћаја; превенција насиља у породици, родно заснованог насиља и насиља уз употребу ватреног оружја; смањење ризика социјалне искључености припадника осетљивих група; нова енергетска политика; родна димензија у друштвеној пракси и институцијама друштва; борба против корупције; борба против организованог криминала; борба против трговине људима; превенција тероризма; спречавање злоупотребе психоактивних супстанци; спречавање злоупотребе оружја; сарадња јавног и приватног сектора; концепт одрживе урбанизације; јавно здравље и здравствене потребе становништва.

Учесници Конкурса, поред наведених, могу да предложе и друге теме које доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

 • Аналитичко- истраживачки приступ
 • Иновативност и оригиналност формата
 • Приступачаност медијског садржаја особама са инвалидитетом (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др.).

 

           Смернице за дефинисање и правдање трошкова пројеката производње медијских садржаја и организовања стручних, научних и пригодних скупова у области јавног информисања преузимају се са веб-сајта Министарства информисања и телекомуникација

ДОКУМЕНТАЦИЈA

           Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 

 1. Попуњен и потписан пријавни Образац 1 у шест примерака

Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се  са веб-сајта Министарства информисања и телекомуникација

 

Обавезно спојити предлог пројекта и буџет пројекта у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)

 

 1. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у у једном примерку
 2. Доказ (потврда) да ће медијски садржаj бити емитован/објављен у медију који је уписан у Регистар медија (обавезно само за правна лица односно предузетнике који се баве производњом медијских садржаја, а нису издавачи медија) у једном примерку
 3. Изјаву учесника (у слободној форми) да ли је у текућој години добио средства, на покрајинском или локалном нивоу, за суфинансирање истог пројекта, по основу државне или de minimis помоћи. Ако су учеснику у текућој години додељена  средства за суфинансирање истог  пројекта, на покрајинском или локалном нивоу, потребно је да наведе по ком основу су му средства додељена  (као државна помоћ или de minimis помоћ) и за које оправдане трошкове (спецификација оправданих трошкова за које су средства додељена приказује су у буџету пројекта)  у једном примерку
 4. Изјаву учесника (у слободној форми) о укупном износу средстава која су му у текућој и претходне две календарске године додељена по основу помоћи мале вредности ( de minimis помоћи)  у једном примерку.

РОКОВИ

Конкурс се расписује у периоду од 13. марта 2023. године до 12. априла 2023. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука се доноси у облику решења са образложењем

 ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује министар информисања и телекомуникација.

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да писаним путем предложе чланове стручне комисије.

Уз предлог за члана комисије новинарска и медијска удружења прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Предлог за члана комисије доставља се на обрасцу Пријава за члана комисије за конкурс у области јавног информисања Министарства информисања и телекомуникација, који се преузима са веб-сајта Министарства информисања и телекомуникација.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и медијски стручњаци предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту Министарства информисања и телекомуникација и у дневном листу „Вечерње новости“, Министарству информисања и телекомуникација на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „Пријава за учешће у раду стручне комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 2023. години.“ Пријаву послати и електронски на адресу: komisije.mediji@mit.gov.rs

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава пројеката на Конкурс шаље се искључиво поштом у посебној коверти са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 2023. години, на адресу: Министарства информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Образац 1, са јасним називом подносиоца пројекта у наслову мејла, шаље се у електронској форми, на адресу: konkurs.internet@mit.gov.rs

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11 до 14 часова на бројеве телефона: 011/292-78-72; 011/292-78-74 и 066/8470-053.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту Министарства, www.mit.gov.rs, и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.