Министар информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије Михаило Јовановић и шеф Мисије ОЕБС-а у Републици Србији амбасадор Јан Брату присуствовали су данас обуци поводом примене новог Правилника о суфинансирању пројеката у области јавног информисања, у Београду.

„Пројектно суфинансирање је највише унапређени део новог Закона о јавном информисању и медијима. Законом су прецизиране обавезе у вези расписивања конкурса, као и рок у ком се пројекти морају реализовати. Настојали смо да новим Правилником што боље уредимо ову област и отклонимо недостатке уочене током деценије спровођења пројектног суфинансирања, а да цео поступак, односно сви акти настали у поступку спровођења конкурса буду доступни јавности, водећи рачуна пре свега о остваривању јавног интереса у области јавног информисања. У складу са Законом, ради обједињавања свих релевантних информација и унапређења транспарентности реализације, Министарство информисања и телекомуникација ће успоставити Јединствени информациони систем за спровођење и праћење суфинансирања пројеката од 1. јануара 2025. године“, рекао је министар Јовановић и подсетио да је Закон о јавном информисању и медијима донет 27.октобра 2023. године, а на снагу је ступио 4. новембра.

,,Мисија ОЕБС-а у Србији снажно подржава реформу медија у Србији. Недавно усвојени Закон о јавном информисању и медијима, који је прошле године израдило Министарство за информисање и телекомуникације уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, даје приоритет транспарентности и приступу зановананом на јасним правилима када је реч о додели средстава за суфинансирање медија. Мисија ОЕБС-а у Србији подржава Министарство у организовању серије радионица са циљем да се заинтересовани актери упознају са својим новим законским обавезама и обезбеди прелазак на ажурирани правни оквир”, истакао је амбасадор Брату.

“Желим да похвалим Министарство за проактиван приступ информисању и обучавању заинтересованих актера о томе како ће се нове одредбе имплементирати. Заједничким напорима са Министарством желимо да помогнемо локалним самоуправама да ове законе спроводе на најбољи могући начин, за добробит грађана Србије”, рекао је Брату.

Министар Јовановић је изјавио и да се новим Правилником ближе уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона o јавном информисању и медијима. Такође, Правилником је уређен изглед и садржина обрасца за подношење пројеката, критеријуми за оцену пројеката, изглед и садржина обрасца за подношење пријаве за члана комисије, критеријуми за бодовање пријава за чланове комисија, начин рада и одлучивања конкурсне комисије, критеријуми за интерну и екстерну евалуацију подржаних пројеката, обавеза заштите пословне тајне и ауторског права корисника средстава, као и друга питања од значаја за спровођење конкурса у области јавног информисања.

Обукама су присуствовали представници јединица локалних самоуправа који раде на пословима пројектног суфинансирања у циљу бољег упознавања са одредбама новог Правилника и пратећим обрасцима.

У наредном периоду Министарство ће, такође, организовати и обуке намењене заинтересованим представницима медија у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, као и обуке за лица која су заинтересована за рад у комисијама за оцену пројеката. Обуке се реализују уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.