Upis u Evidenciju operatora IKT sistema od posebnog značaja

Upis u Evidenciju operatora IKT sistema od posebnog značaja

U skladu sa članom 6b Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS“ br. 6/16, 94/17 i 77/19, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o podacima koje sadrži evidencija operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 9/20), operator IKT sistema od posebnog značaja dužan je da upiše IKT sistem od posebnog značaja kojim upravlja u Evidenciju.

Zahtev za upis podataka u Evidenciju podnosi se Ministarstvu, elektronskim putem, na

 Obrascu 1 – Zahtev za upis podataka u evidenciju IKT sistema od posebnog značaja.

 

Zahtev se dostavlja u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument, na elektronsku adresu Ministarstva evidencijaiktsistema@mit.gov.rs.

Zahtev se može podneti i pisanim putem, na Obrascu 1, neposredno ili poštom, na adresu Ministarstva.

Uz zahtev, potrebno je dostaviti i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa Tarifnim brojem 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama. Republička administrativna taksa u iznosu od 1.660 dinara uplaćuje se na žiro račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, model 97, primalac budžet Republike Srbije.

Taksu ne plaćaju operatori IKT sistema od posebnog značaja koji su na osnovu člana 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama oslobođeni plaćanja taksi.

Napominjemo da su IKT sistemi od posebnog značaja definisani članom 6. Zakona i da je reč o IKT sistemima koji se koriste:

1) u obavljanju poslova u organima vlasti;

2) za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti, u smislu zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti;

3) u obavljanju delatnosti od opšteg interesa i drugim delatnostima, koje su bliže definisane Uredbom o utvrđivanju Liste delatnosti u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 94/19).

4) u pravnim licima i ustanovama koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave za obavljanje delatnosti iz tačke 3).

U slučaju da nakon upisa dođe do promene podataka o kojima se vodi Evidencija, u roku od 8 dana operator IKT sistema od posebnog značaja Ministarstvu dostavlja zahtev za promenu podataka na 

U tom slučaju, uplaćuje se republička administrativna taksa u iznosu od 800 dinara na žiro račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, model 97, primalac budžet Republike Srbije.