Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost

       

Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost

Adresa elektronske pošte za pitanja iz oblasti informacione bezbednosti: evidencijaiktsistema@mit.gov.rs

Adresa elektronske pošte za pitanja iz oblasti kvalifikovanih usluga od poverenja: uslugeodpoverenja@mit.gov.rs

 

  U Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i pripremanje strategije razvoja informacionog društva; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja informacionog društva; učestvovanje u sprovođenju javnih nabavki informacionih sistema sa drugim organima; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže (AMRES); pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti razvoja informacionog društva; preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); primenu informaciono-komunikacionih tehnologija i pružanje informacionih usluga; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture; pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju informaciona bezbednost, elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor; pružanje stručne pomoći u izradi tenderske dokumentacije i obavljanje priprema za objavljivanje i sprovođenje konkursa; analiziranje strukture baze podataka i formata za razmenu podataka; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; praćenje i analiza potencijala za podršku razvoju informacionog društva u privredi i državnim institucijama; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru i druge poslove iz delokruga Sektora.

 

        U Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za regulativu u oblasti informacionog društva;
  2. Grupa za podršku radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na Internetu;
  3. Grupa za analizu i planiranje u oblasti informacionog društva;
  4. Grupa za inspekcijski nadzor i kontrolu u oblasti elektronske identifikacije, usluga od poverenja i informacione bezbednosti za planiranje i pripremu mera zaštite IKT sistema.

1. Odsek za regulativu u oblasti informacionog društva

U Odseku za regulativu u oblasti informacionog društva obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu dokumentacije za potrebe sprovođenja procedure usvajanja propisa; pripremu i izradu analiza efekata zakona i drugih propisa; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora;  praćenje evropske regulative u oblasti informacionog društva; izradu akata iz delokruga Sektora koji se donose u opštem upravnom postupku; analizu propisa sa aspekta usklađenosti sa propisima EU i nacionalnih zakonodavstava zemalja EU; pripremanje uporednih pregleda i analiza iz delokruga Sektora; priprema stručnih osnova za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti informacionog društva; vođenje registara u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku i druge poslovi iz delokruga Odseka.

  1. Grupa za podršku radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na Internetu

U Grupi za podršku  radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na Internetu obavljaju se poslovi planiranja rada Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na Internetu, koordinacije i sprovođenja aktivnosti Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na Internetu, priprema predloga za unapređenje rada Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na Internetu, izveštavanje o radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na Internetu; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi i druge poslove iz delokruga Grupe.

  1. Grupa za analizu i planiranje u oblasti informacionog društva

U Grupi za analizu i planiranje u oblasti informacionog društva obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručnu pomoć u izradi tenderske dokumentacije i pripremu za objavljivanje konkursa; učestvovanje u izradi strategija i akcionih planova u oblasti informacionog društva; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja informacionog društva; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže (AMRES); organizaciju, standardizaciju i saradnju u razvoju zajedničke informaciono-komunikacione infrastrukture organa uprave i zajedničkih elektronskih servisa; preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); predlaganje i učestvovanje u aktivnostima vezanim za primenu mera u cilju efikasnijeg rada državnih organa u  oblasti primene informaciono - komunikacionih tehnologija, pružanje informaciono-komunikacionih usluga, razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture, praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata i predlaganje mera za unapređivanje stanja u oblasti informacionog društva; praćenje i analizu stanja u oblasti informacionog društva; praćenje utvrđenih indikatora razvoja informacionog društva i elektronske uprave; prikupljanje, čuvanje, organizovanje i analizu podataka u vezi stanja u ovoj oblasti; poslovi koji se odnose na pripremu izveštaja o radu; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi i druge poslove iz delokruga Grupe.

  1. Grupa za inspekcijski nadzor i kontrolu u oblasti elektronske identifikacije, usluga od poverenja i informacione bezbednosti za planiranje i pripremu mera zaštite IKT sistema

U Grupi za inspekcijski nadzor i kontrolu u oblasti elektronske identifikacije, usluga od poverenja i pripremu mera zaštite IKT sistema usluga od poverenja i informacione bezbednosti za planiranje i pripremu mera zaštite IKT sistema obavljaju se poslovi koji se odnose na: zaštitu podataka i informacionu bezbednost; preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju informaciona bezbednost, elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor; nadzor nad radom IKT sistema od posebnog značaja, pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja i registrovanih pružalaca usluge elektronske identifikacije; postupanja po zahtevu za upis u registre šema elektronske identifikacije i kvalifikovanih usluga od poverenja i provera ispunjenosti propisanih uslova za upis; nadzor nad radom Nacionalnog CERT-a; prijem obaveštenja o incidentima u IKT sistemima od posebnog značaja koji mogu da imaju značajan uticaj na narušavanje informacione bezbednosti; međunarodnu saradnju u oblasti bezbednosti IKT sistema; proveru usklađenosti mera zaštite IKT sistema sa aktom o bezbednosti IKT sistema Ministarstva; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi i druge poslove iz delokruga Grupe.

 

Godišnji plan

Godišnji izveštaj

Kontrolne liste

Godišnji izveštaji za Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti za period od 2021-2023. godine