Sektor za informisanje i medije

SEKTOR ZA INFORMISANjE I MEDIJE

U Sektoru za informisanje i medije obavljaju se poslovi u oblasti javnog informisanja koji se odnose na: pripremanje i sprovođenje strateških akata kao i predlaganje mera za unapređenje stanja u oblasti javnog informisanja i medija; normativni poslovi u oblasti javnog informisanja i medija; praćenje medijske koncentracije i stvaranja uslova za razvoj i zaštitu medijskog pluralizma; praćenje rada ustanova u oblasti javnog informisanja čiji je osnivač Republika Srbija; raspisivanje i sprovođenje konkursa za projekte iz oblasti javnog informisanja; obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređivanje prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom; obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređivanje prava na informisanje stanovništva na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija; praćenje i preduzimanje mera za informisanje na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; vođenje jedinstvene informacione platforme; izdavanje dokumenata predstavnicima inostranih medija i dopisništvima inostranih medija u Republici Srbiji i pružanje pomoći u radu; vođenje Evidencije predstavnika inostranih medija i Evidencije dopisništava inostranih medija; pripremu izveštaja o sprovođenju osnovnih međunarodnih pravnih akata o ljudskim i manjinskim pravima u Republici Srbiji; multilateralnu i bilateralnu saradnju; proces harmonizacije politika i propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije; pripremu strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz fondova Evropske unije; planiranje, pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o sprovođenju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije; praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i učestvovanje u pregovorima o pridruživanju; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora; pripremu predloga finansijskog plana Sektora; kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za informisanje i medije obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za normativne poslove, projektno sufinansiranje i evidentiranje predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija;
  2. Odsek za podršku međunarodnoj saradnji u oblasti javnog informisanja;
  3. Grupa za saradnju sa domaćim i inostranim medijima i praćenje i analiza stanja informisanja u oblasti novih društvenih medija i digitalnih tehnologija.

U Odeljenju za normativne poslove, projektno sufinansiranje i evidentiranje predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na normativno uređenje, praćenje i razvoj u oblasti informisanja; raspisivanje i sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja; predlaganje mera za unapređenje stanja u oblasti javnog informisanja; projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja; sprovođenje mera za ostvarivanje prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina na maternjem jeziku, osoba sa invaliditetom, stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija i pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; multilateralnu i bilateralnu saradnju u oblasti javnog informisanja; harmonizaciju propisa u skladu sa tekovinama EU, saradnju sa predstavnicima domaćih i inostranih medija; praćenje i analiza stanja informisanja u oblasti novih društvenih medija; stvaranje uslova za upoznavanje javnosti o svim relevantnim pitanjima iz oblasti informisanja i telekomunikacijama; pripremu predloga finansijskog plana Odeljenja; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za normativne poslove, projektno sufinansiranje i evidentiranje predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija obrazovane se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za normativne poslove i nadzor nad primenom zakona u oblasti javnog informisanja;
  2. Odsek za projektno sufinansiranje, praćenje realizacije podržanih projekata i razvoj medijksog pluralizma.

U Odseku za normativne poslove u oblasti javnog informisanja obavljaju se poslovi u oblasti javnog informisanja koji se odnose na: pripremanje nacrta i predloga zakona, drugih propisa i opštih akata, davanje mišljenja i stručnih objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa; pripremu odgovora i mišljenja u postupku ocenjivanja ustavnosti i zakonitosti; predlaganje i sprovođenje strategije u oblasti razvoja sistema javnog informisanja; davanje mišljenja o nacrtima i predlozima zakona, drugih propisa, opštih akata i strateških dokumenata drugih predlagača; normativno regulisanje novih medija; saradnju sa Republičkim javnim tužilaštvom i Državnim pravobranilaštvom; pripremu predloga za izveštaje o sprovođenju osnovnih međunarodnih akata o ljudskim i manjinskim pravima u Republici Srbiji; praćenje sprovođenja zakona i podzakonskih akata; pokretanje prekršajnih postupaka; stvaranje uslova za transparentnost vlasničke strukture u medijima; saradnju sa Regulatornim telom za elektronske medije na praćenju sprovođenja zakona i podzakonskih akata; saradnju sa Agencijom za privredne registre koja vodi Registar medija; saradnju sa javnim medijskim servisima u vezi sa izmenama, dopunama i primenom zakona; pripremu predloga za izveštaje o sprovođenju osnovnih međunarodnih akata o ljudskim i manjinskim pravima u Republici Srbiji; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku i druge poslove iz delokruga Odseka.

U Odseku za projektno sufinansiranje, praćenje realizacije podržanih projekata  i razvoj medijskog pluralizma obavljaju se poslovi koji se odnose na:  raspisivanje i sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja; pribavljanje podataka od Regulatornog tela za elektronske medije i Saveta za štampu o medijima kojima je izrečena mera zbog nepoštovanja zakona, odnosno profesionalnih i etičkih standarda; saradnju sa novinarskim i medijskim udruženjima i kreiranje baze podataka o kandidatima za članove konkursnih komisija; donošenje rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima; predlaganje mera za unapređenje stanja u oblasti javnog informisanja; unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja; predlaganje i sprovođenje mera za razvoj i zaštitu pluralizma medijskih sadržaja; saradnju sa Agencijom za privredne registre koja vodi Registar medija; kontrolu izveštaja korisnika državne pomoći; projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja; predlaganje i kreiranje uputstava i smernica za sprovođenje procedure projektnog sufinansiranja i pravdanje odobrenih sredstava za realizaciju projekata; izrada izveštaja o realizovanim konkursima; kontrolu izveštaja korisnika sredstava i evaluaciju proizvedenih medijskih sadržaja; sprovođenje obuka o projektnom sufinansiranju za predstavnike organa koji sprovode konkurse na pokrajinskom i lokalnom nivou; sprovođenje mera za ostvarivanje prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina na maternjem jeziku, osoba sa invaliditetom, stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija i pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; pribavljanje mišljenja od Komisije za kontrolu državne pomoći o usklađenosti državne pomoći;  praćenje izvršenja ugovorenih obaveza korisnika; praćenje objavljivanja proizvedenog medijskog sadržaja; analizu, praćenje trendova u primeni tehnoloških inovacija u kreiranju i prilagođavanju medijskih sadržaja osobama sa senzornim invaliditetom i predlaganju mera u cilju unapređenja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom; saradnju sa organizacijama civilnog društva radi sagledavanja potreba za kreiranje medijskih sadržaja namenjenih ranjivim i marginalizovanim društvenim grupama; izradu finansijskog plana Odeljenja i učešće u izradi finansijskog plana Sektora; pripremu i dostavljanje podataka Registru medija o iznosu novčanih sredstava dodeljenih medijima na konkursima u oblasti javnog informisanja; pripremu izveštaja o realizovanim projektima za potrebe Sektora i drugih organa; praćenje i učestvovanje u izradi strateških dokumenata Republike Srbije; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku i druge poslovi iz delokruga Odseka.

U Odseku za  podršku međunarodnoj saradnji  u oblasti javnog informisanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje propisa i standarda EU, Saveta Evrope, UN, OEBS-a, Uneska i drugih međunarodnih instrumenata kojima se reguliše sloboda mišljenja i izražavanja, audiovizuelna politika, mediji i javno informisanje; izradu mišljenja, informacija, izveštaja i drugih akata u svrhu harmonizacije propisa iz oblasti javnog informisanja sa propisima EU i međunarodnim standardima; saradnju sa Savetom Evrope, Uneskom, Evropskom komisijom i OEBS-om i učešće u radu stručnih radnih tela međunarodnih organizacija u vezi sa izradom i primenom međunarodnih propisa i standarda iz oblasti javnog informisanja; multilateralnu i bilateralnu saradnju u oblasti javnog informisanja; programiranje i izradu nacrta predloga projekata, implementaciju i nadzor nad realizacijom projekata u oblasti javnog informisanja koji su finansirani iz međunarodnih fondova; izradu priloga za relevantna programska i strateška dokumenta za finansiranje projekata; pripremu izveštaja i druge dokumentacije u vezi sa programiranjem projekata; izradu plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte; kontrolu nad sprovođenjem ugovorenih obaveza; sprovođenje pravila i principa neophodnih za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravljanja sredstvima EU; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Odseka; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Grupi za saradnju sa domaćim i inostranim predstavnicima medija, praćenje i analizu stanja informisanja u oblasti novih društvenih medija kao digitalnih tehnologija, obavljaju se poslovi koji se odnose na: saradnju sa predstavnicima domaćih i inostranih medija, dopisnicima domaćih i inostranih medija i nadležnim organima u cilju izrade relevantnih akata, propisa radi obezbeđenja uslova za informisanje javnosti; unapređenje odnosa s javnošću; saradnju sa Kancelarijom za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije u vezi informisanja javnosti o radu ministarstva; definisanje, praćenje i analiza stanja informisanja u oblasti novih društvenih medija kao digitalnih tehnologija; stvaranje uslova za upoznavanje javnosti o svim relevantnim pitanjima iz oblasti informisanja i telekomunikacijama; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.