Podzakonski akti

Podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama

Pravilniko utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija uradio-frekvencijskom opsegu 694–790 MHz (,,Službeni glasnik RS”, broj 52/21)

 

Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500–2690 MHz (,,Službeni glasnik RS”, broj 129/20)

 

Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 3400–3800 MHz (,,Službeni glanik RS”, 129/20)  

 

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS’’, broj 105/20)

 

Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz (,,Službeni glasnik’’, 136/14)

 

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz (,,Službeni glasnik’’, 125/14)

 

Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz (,,Službeni glasnik RS’’, broj 94/14)

 

Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu (,,Službeni glasnik RS’’, broj 86/14)

 

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu (,,Službeni glasnik RS’’, broj 18/15)

 

Pravilnik o izmeni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu (,,Službeni glasnik RS’’, broj 30/15)

 

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu (,,Službeni glasnik RS’’,broj 50/15)

 

Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele frekvencija/lokacija/zona raspodele za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju RS (,,Službeni glasnik RS’’, broj 73/13)

 

Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega (,,Službeni glasnik RS’’, broj 89/20)

 

Uredba o utvrđivanju Plana namene radiofrekvencijskih opsega

Podzakonski doneti na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj indentifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja ("Službeni glasnik RS" broj 37/18)

 

Uredba o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti („Službeni glasnik RS”, broj 60/18)

 

Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje ("Službeni glasnik RS" 86/18)

 

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati (Sl. glasnik RS br. 34/18 i 82/18)

 

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo („Sl. glasnik RS“ br. 34/18, 3/20, 64/21)

 

Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja ("Službeni glasnik RS" broj 31/18)

 

Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata ("Službeni glasnik RS" broj 31/18 i 64/21)

 

Pravilnik o Registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije ("Službeni glasnik RS" 67/18)

 

Pravilnik o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta („Službeni glasnik RSˮ, broj 94/18 i 87/20)

 

Pravilnik o izgledu, sastavu, veličini i dizajnu znaka pouzdanosti za kvalifikovane usluge od poverenja ("Službeni glasnik RS" broj 88/18)

 

Pravilnik o iznosu osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja („Službeni glasnik RS”, broj 1/19)

 

Pravilnik o formi i načinu objavljivanja Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja („Službeni glasnik RS”, broj 4/19)

 

Pravilnik o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja („Službeni glasnik RS”, broj 12/19)

 

Pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata („Službeni glasnik RS“ broj 43/19)

 

Pravilnik o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove („Službeni glasnik RSˮ, broj 59/19)

 

Pravilnik o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke (“Službeni glasnik RS” broj 99/20 i 74/21)