Sektor za evropske integracije i upravljanje projektima

U Sektoru za evropske integracije i upravljanje projektima obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; učešće u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva; učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom; učešće u pripremi projektne i tenderske dokumentacije, ugovora; praćenje sprovođenja ugovorenih obaveza od strane ugovarača; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja i procesu sprovođenja projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; saradnju sa međunarodnim donatorima, kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Ministarstva; pružanje stručne podrške u pripremi planskih dokumenata iz delokruga Ministarstva; prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarivanja ciljeva utvrđenih planskim dokumentima iz delokruga Ministarstva kroz pokazatelje učinka; analizu prikupljenih podataka; praćenje sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju navedenih planskih dokumenata; uspostavljanje, održavanje i unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole; pružanje stručne podrške razvoju finansijskog upravljanja i kontrole; koordinaciju razvojnog planiranja u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; upravljanje prioritetnim projektima u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; koordinaciju poslova na prioritetnim projektima u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; unapređenje uslova za elektronsku trgovinu i poslovanje u RS; saradnju sa privrednim subjektima i državnim institucijama sa ciljem podsticanja razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija; koordinaciju i unapređenje regulative, međunarodnu saradnju u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

           U Sektoru za upravljanje projektima i evropske integracije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za upravljanje projektima u oblasti digitalne agende
  2. Grupa za Evropske integracije i međunarodnu saradnju

U odeljenju za upravljanje projektima u oblasti digitalne agende obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

1a. Grupa za planiranje i administrativno sprovođenje projekata

1b. Grupa za implementaciju i praćenje projekata

Grupi za planiranje i administrativno sprovođenje projekata obavljaju se poslovi koji se odnose na  strateško planiranje i pripremu prioritetnih projekata, procenu potreba i planiranje projektnih aktivnosti u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva, prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarivanja ciljeva utvrđenih planskim dokumentima iz delokruga Ministarstva kroz pokazatelje učinka; analizu prikupljenih podataka; praćenje sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju navedenih planskih dokumenata; uspostavljanje, održavanje i unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole; pružanja stručne podrške razvoju finansijskog upravljanja i kontrole, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Grupi  za implementaciju i praćenje projekata obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje realizacije projekata, implementaciju projekata, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Grupi za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; učešće u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva; učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom; učešće u pripremi projektne i tenderske dokumentacije, ugovora; praćenje sprovođenja ugovorenih obaveza od strane ugovarača; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja i procesu sprovođenja projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; saradnju sa međunarodnim donatorima kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Ministarstva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.