Radna grupa formirana radi izrade novog Zakona o elektronskim komunikacijama pripremila je Nacrt zakona koji je upućen u proceduru pribavljanja mišljenja nadležnih organa i organizacija.

Pripremljeni Nacrt zakona teži potpunoj usklađenosti sa Direktivom (EU) 2018/1972 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2018. godine o uspostavljanju Evropskog zakonika o elektronskim komunikacijama.

Obezbeđivanje uslova za ravnomeran razvoj elektronskih komunikacija na celoj teritoriji Republike Srbije i stvaranje savremenog poslovnog ambijenta prema evropskim standardima, sa pozitivnim efektima na ekonomiju i standard stanovništva, predstavljaju najznačajnije ciljeve novog Zakona o elektronskim komunikacijama. Novim zakonom će se podsticati povezanost, široka dostupnost i upotreba mreža nove generacije, uzimajući u obzir nova tehnološka dostignuća, kao i obezbediti kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga elektronskih komunikacija, neophodne promene u režimu pružanja usluga univerzalnog servisa i dodatna zaštita prava krajnjih korisnika.