Obaveštavamo vas da je na zahtev zainteresovane stručne javnosti, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija produžilo trajanje javne rasprave o Predlogu strategije razvoja sistema elektronskih komunikacija u Republici Srbiji do 2030. godine.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, putem elektronske pošte do 02. jula 2024. godine, na adresu: telekomunikacije@mit.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Tekst Predloga strategije postavljen je na internet stranici Ministarstva informisanja i telekomunikacija www.mit.gov.rs i na portalu „eKonslutacije”.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija će sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će se objaviti na internet stranici Ministarstva informisanja i telekomunikacija i na portalu „eKonslutacije” najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.