Na Drugom redovnom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini usvojeni su Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima.

Donošenje ovih zakona važan je korak ka daljem unapređivanju medijske scene u Srbiji, kao i daljoj implementaciji Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020 – 2025. godine.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija još jednom se zahvaljuje svima koji su učestvovali u izradi ova dva zakona – medijskim i novinarskim udruženjima: NUNS-u, UNS-u, Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, Asocijaciji medija, Asocijaciji onlajn medija, ANEM-u, Udruženjima RAB Srbija, SINOS i Lokal pres, kao i međunarodnim partnerima – Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Misiji OEBS-a u Srbiji, Ambasadi Kraljevine Norveške i Fondaciji Konrad Adenauer.

Ministarstvo će nastaviti da održava dijalog između sindikata, medija i medijskih i novinarskih udruženja, radi što bolje primene i implementacije Medijske strategije u Republici Srbiji.

Zakonom o javnom informisanju i medijima, potpunije je definisan javni interes u oblasti javnog informisanja i detaljno uređen postupak projektnog sufinansiranja, kao i bliže uređen rad izdavača medija čiji su osnivači saveti nacionalnih manjina.  

Predviđeno je i uspostavljanje Jedinstvenog informacionog sistema za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja, što će uticati na transparentnost ovog procesa. Pored postojećeg Registra medija, predlogom zakona ustanovljava se i Evidencija proizvođača medijskih sadržaja. Takođe, u zakonu je po prvi put definisano i samoregulatorno telo Savet za štampu.

Takođe, Zakonom o javnom informisanju i medijima pruža se i radnopravna zaštita novinarima, u skladu sa propisima iz oblasti radnog prava, a kojom se pojačava osnov za zaštitu profesionalnog novinarskog integriteta od zloupotreba zakona i šikaniranja, u cilju sprečavanja slobode javnog informisanja.

Zakon o elektronskim medijima, pored harmonizacije sa revidiranom Direktivom o audiovizuelno-medijskim uslugama iz 2018. godine i ispunjenosti pretpristupnih obaveza iz poglavlja 10, stvara preduslove za postizanje veće nezavisnosti i profesionalnosti Regulatornog tela za elektronske medije (REM), a time i boljeg regulisanja tržišta elektronskih medija. Ojačana je organizaciona, funkcionalna i finansijska nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije, unapređena njegova profesionalnost, kao i odgovornost prema javnosti. Uspostavljeni su novi organi: Savet - organ odlučivanja, i direktor - organ zastupanja, kao i određeni jasni kriterijumi za izbor članova Saveta koji su dosta pooštreni u odnosu na pređašnji zakon.

Link ka tekstovima zakona:

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o javnom informisanju i medijima